Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Certyfikat Akredytacyjny

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzymał akredytację


  Akredytacja to sprawdzona metoda niezależnego potwierdzenia wysokiej jakości świadczeń, realizowanych w placówkach opieki zdrowotnej. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega przede wszystkim na definiowaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, oraz określeniu w tych obszarach standardów akredytacyjnych, czyli mierzalnych kryteriów oceny.

  Celem wdrożenia procesu akredytacji w szpitalach jest poprawa jakości świadczeń medycznych na podstawie wcześniej ustalonych przez Centrum Monitorowania Jakości ( CMJ ) standardów. Zestaw standardów skupia się wokół procesu opieki nad pacjentem, aspektów pozamedycznych (gospodarczych, technicznych) oraz obejmuje podstawowe elementy zarządzania szpitalem wynikające z modelu TQM- Total Qality Management - zarządzanie przez jakość.

  Porównując się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są standardy akredytacyjne, placówki opieki zdrowotnej mają możliwość dokonania samooceny i doskonalenia jakości oferowanych usług.

  W dniach 30 maja – 1 czerwca 2012 roku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie został przeprowadzony przegląd akredytacyjny w ramach projektu

"Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Sześciu wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonało po raz pierwszy oceny jakości pracy naszego szpitala poprzez stwierdzenie zgodności jego funkcjonowania z wymogami standardów.

  Pozytywna ocena to formalne uwierzytelnienie oraz udzielenie dowodu zaufania przez CMJ, Radę Akredytacyjną i Ministra Zdrowia, że Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jako jednostka akredytowana świadczy usługi na najwyższym poziomie i ma zaszczyt dołączyć do elitarnego grona 117 szpitali akredytowanych w Polsce, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny.

  Przygotowania do oceny akredytacyjnej rozpoczęliśmy w lipcu 2011 roku, ale doskonalenie jakości to proces, który trwał kilka lat.

  W celu zintensyfikowania działań pro - jakościowych powołano Zespół ds. Jakości, który rozpoczął opracowywanie wewnątrzszpitalnych systemów jej poprawy, w tym procedur i standardów dotyczących opieki medycznej nad pacjentem.

  Powołane zostały zespoły: ds. zakażeń szpitalnych, terapeutyczny, farmakoterapii, analizy zgonów, monitorowania bólu, ds. etyki, ds. odżywiania, ciągłość opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, laboratorium, ds. analizy znieczuleń i resuscytacji, diagnostyki obrazowej, zarządzania informacją, zarządzania środowiskiem opieki.

  Systematycznie, przy pomocy anonimowych ankiet monitorowaliśmy poziom satysfakcji pacjentów we wszystkich miejscach pobytu pacjenta.

  W okresie przygotowań Szpitala do wizyty akredytacyjnej zajmowaliśmy się również problematyką poprawy jakości dokumentacji medycznej, usprawnieniem postępowania diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego, gospodarki lekami, monitorowania zakażeń wewnątrzszpitalnych i bólu. Przeprowadziliśmy szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do praktyki szpitalnej procedury i standardy.

  W trakcie wizyty komisja akredytacyjna odwiedziła oddziały szpitalne, poradnie, blok operacyjny, laboratoria diagnostyczne, centralną sterylizatornię, dział żywienia, aptekę, zakład diagnostyki obrazowej, archiwum medyczne, dział kadr, administracji, aparatury medycznej, inwestycyjno – remontowy i dział higieny szpitalnej.

  Przeprowadzone były wywiady z pacjentami i pracownikami. Dokonano przeglądu dokumentacji szpitala i dokumentacji medycznej z ostatnich 6 miesięcy. Treść opracowanych standardów medycznych była konfrontowana z praktyką, opinią pracowników, pacjentów i osób odwiedzających.

  Uzyskanie Statusu Szpitala Akredytowanego jest wielkim sukcesem całej załogi Szpitala, wszystkich pracowników, którzy zaangażowali się w przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej oraz w niej uczestniczyli.Hanna Jaroszewska

Dyrektor

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w CiechanowieAKREDYTACJA - to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Ocena dotyczy placówki jako funkcjonalnej całości: przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji.

  Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

  Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.Minister Zdrowia udziela akredytacji na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej po przeprowadzeniu przeglądu zakładu opieki zdrowotnej i dokonaniu wszechstronnej oceny, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych.

Minister Zdrowia w odpowiedzi na rekomendację Rady może;

- udzielić akredytację na okres 3 lat

- Odmówić udzielenia akredytacjiAkredytacja - podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.(Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418)

  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.(Dz.U. 2009 nr 76 poz. 641)

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej.(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074)

  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie. (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216)Informacje na temat szpitali z Certyfikatem: www.cmj.org.pl