Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Strategia

MISJA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE


 

Fundusze Unijne - Wymiana dźwigów

Fundusze Unijne - Zakup sprzętu medycznegoFundusze Unijne - wymiana dźwigów

Projekt pn. "Wymiana dźwigów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Projekt "Wymiana dźwigów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" został zgłoszony we wrześniu 2004 roku do dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (konkurs zamknięty, Działanie 1.3. Regionalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 1.3.2. "Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia").

Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 10 czerwca 2005 r. znak: FS-OW.I./0214-906/05 poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 843/194/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. projekt nr Z/2.14/I/1.3.2/475/04 - "Wymiana dźwigów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" został umieszczony na liście rezerwowej z uwagi na ograniczone środki finansowe w Poddziałaniu 1.3.2 "Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia".

W 2008 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1611/157/08 z 29.07.2008 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów do realizacji w ramach ZPORR i uchwałę nr 2115/172/08 z 16.09.2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunkowego wyboru projektów do realizacji w ramach ZPORR, na podstawie których zatwierdzono projekt szpitala do dofinansowania przez EFRR. Efektem tego było zawarcie w dniu 9 grudnia 2008 r. umowy nr Z/2.14/I/1.3.2/475/04/U/21/08 na realizację projektu o całkowitej wartości 1 522 908,74 PLN (wydatki kwalifikowane - 1 522 908,77 PLN, dofinansowanie z EFRR - 1 142 181,55 PLN, wartość wkładu własnego - 380 727,19 PLN). W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej całkowita wartość projektu, a tym samym umowy, uległa zmniejszeniu. W dniu 2 stycznia 2009 r. podpisano aneks nr 1/08 do umowy nr Z/2.14/I/1.3.2/475/04/U/21/08 na całkowitą kwotę 1 449 967,40 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 087 475,55 PLN.

Szpital zrealizował niniejszy projekt w latach 2006-2007 ze środków dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 349/ZP.IS.I/D/06 z dnia 02.08.2006r. i aneksów: nr 1/2006 z 27.12.2006 r., nr 2/2006 z 30.01.2007 r., nr 3/2006 z 11.05.2007 r.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę urządzeń dźwigowych - Fabrykę Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie, z którą w dniu 05.09.2006 r. zawarto umowę.

Na niniejszy projekt składała się wymiana 6 dźwigów z napędem elektrycznym ciernym, wyprodukowanych w latach 1978-1979, zamontowanych w latach 1984-1985. Dwa dźwigi osobowe Q= 800 kg i trzy dźwigi Q=1000 kg funkcjonowały w budynku głównym szpitala. Dźwig szpitalny Q=500 kg zamontowany był w budynku pulmonologicznym. Z uwagi na długi okres eksploatacji i obsługę 7 kondygnacji w budynku głównym szpitala dźwigi wymagały niezwłocznej wymiany.

W ramach projektu zainstalowano 6 urządzeń dźwigowych: 5 - w budynku głównym szpitala, 1 - w budynku pulmonologicznym. Ponadto zostały wykonane strefy pożarowe dźwigu dla ekip ratowniczych w budynku głównym szpitala.

Wszelkie prace związane z demontażem starych i instalacją nowych urządzeń dźwigowych zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami technicznymi.

Realizacja projektu pozwoliła na obniżenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników wind.

Wszystkie etapy projektu określone w umowie o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Fundusze Unijne - zakup sprzętu medycznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Z dniem 1 maja 2004 r. staliśmy się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej.

Otworzyły się dla nas nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie skorzystał z tej szansy i jako jeden z nielicznych szpitali w województwie mazowieckim otrzymał środki z funduszy europejskich.

W lipcu 2004 r. złożyliśmy projekt o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na kwotę ponad 10 mln zł. Projekt otrzymał pozytywną opinię wszystkich szczebli oceniających, czego efektem było zawarcie 10 stycznia 2005 r. umowy z Wojewodą Mazowieckim na jego realizację. Złożony projekt "Poprawa jakości świadczeń medycznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie" składał się z następujących etapów:

  • zakupu sprzętu do diagnostyki i terapii,
  • zakup środków transportu sanitarnego,
  • zakup sprzętu komputerowego i rozszerzenie istniejącego oprogramowania,
  • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w celu uzyskania certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001.

Projekt był także współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartych umów. W 2005 r. otrzymaliśmy na realizację projektu kwotę 102 274,44 zł, w 2006 r. - kwotę 1 351 985,36 zł.

W ramach projektu szpital zakupił 41 szt. sprzętu medycznego tj. aparat RTG przyłóżkowy, aparat EEG, aparat do znieczulania, koncentratory tlenu - 5 szt., pompy infuzyjne - 6 szt., aparat EKG, fakoemulsyfikator, respiratory - 2 szt., mammograf, tomograf komputerowy, kardiotokografy - 2 szt., analizator hematologiczny, mikroskop do preparatów hematologicznych, aparat kriochirurgiczny, sterylizator niskotemperaturowy, fotele ginekologiczne - 3 szt., mikroskop operacyjny okulistyczny, łóżka porodowe - 2 szt., stoły operacyjne - 4 szt., laparoskop, angiokardiograf, wywoływarkę - ciemnię, cystoskop, aparat RTG specjalistyczny, 2 karetki reanimacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożył system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, uwieńczony uzyskaniem certyfikatu SZJ.

Dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe stało się rozszerzenie diagnostyki i usług medycznych. Uruchomiliśmy nowoczesną Pracownię Hemodynamiki, w której wykonywane są badania koronarograficzne, zabiegi z tzw. kardiologii inwazyjnej. Pacjenci nie wymagają transportu do odległych placówek hemodynamicznych w celu wykonania angioplastyki. Przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej unowocześniliśmy także Pracownię Tomografii Komputerowej, zakupując 16-rzędowy tomograf.

W obecnej sytuacji rynkowej, przy bardzo dużej konkurencyjności w obszarze ochrony zdrowia, pojawia się konieczność nieustannego dostosowywania świadczonych usług do rosnących oczekiwań co do dostępności i jakości tych usług.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jest bardzo zaangażowany w pozyskiwanie środków unijnych. Na bieżąco śledzimy wszystkie programy unijne i poszukujemy nowych ścieżek ich pozyskiwania.