Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt


 

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zrealizował Projekt pn.„Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działania 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, na podstawie umowy nr UDA-POIS.12.01.00-00-308/08-00 z dnia 12.09.2012 r. zawartej z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.


Projekt był współfinansowany przez budżet Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 50/NW-I-I/D/12 z dnia 23.10.2012 r.

W ramach projektu zrealizowano rozbudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupiono niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz pozostałe wyposażenie. Łącznie zostało dobudowane i zmodernizowane 878,8 m2, (w tym: 439,40 m2 – część konsultacyjna i przyjęć oraz 439,40 m2 – część zabiegowa).

Okres realizacji Projektu: 2012 - 2014.
Całkowita wartość Projektu: 8 779 885,24 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 8 535 327,05 PLN
Wkład UE: 7 255 027,79 PLN
Udział Województwa Mazowieckiego: 1 523 027,33 PLN
Środki własne: 1 830,12 PLN.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1.aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
2. opracowanie analizy kosztów i korzyści;
3. wykonanie robót budowlanych;
4. nadzór autorski i inwestorski nad robotami budowlanymi;
5. dostawę i montaż wyposażenia (sprzętu i aparatury medycznej);
6 promocję projektu.

W wyniku realizacji projektu został dobudowany dwukondygnacyjny trakt konstrukcyjny o szerokości 6,75 m w wewnętrznym dziedzińcu, przylegającym do istniejących pomieszczeń budynku 1C dla potrzeb części zabiegowej SOR. Istniejące na zewnątrz budynku 1C elementy zewnętrzne (podjazd kryty, dojścia piesze) pozostały bez zmian. Pozostawiono również niezmieniony prześwit dla ruchu gospodarczego pod budynkiem 1C. Istniejące zagospodarowanie terenu szpitala w rejonie budynku 1C nie uległo zmianie.
Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyjęto następujące obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjny, zaplecze administracyjno-gospodarcze. Oddział zlokalizowano przy głównym ciągu przyjęć pacjentów do szpitala i krytym podjeździe dla karetek. Dla w/w obszarów działania SOR wydzielono na parterze budynku 1C i w części zachodniej budynku 1A zespół pomieszczeń spełniających wyznaczone funkcje medyczno-organizacyjne.
Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu to m.in.: stoły zabiegowe, lampy zabiegowe, cyfrowe stacje przeglądowe, negatoskop, stoliki instrumentalne, wózki anestezjologiczne zabiegowe, wózki uniwersalne, wózki wielofunkcyjne z wyposażeniem, wózki zabiegowe, wózek intensywnej opieki, wózki do przewozu pacjentów, wózki do mycia pacjentów, wózki do transportu zwłok, krzesła chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne, myjnia-dezynfektor, łóżka intensywnej opieki medycznej, panele elektryczno-gazowe, respiratory, zestawy monitorujące funkcje życiowe, diatermia chirurgiczna, podgrzewacze płynów infuzyjnych, zestawy do znieczulenia, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym, defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji, defibrylator półautomatyczny, pompy infuzyjne, zestawy operacyjne chirurgiczne, ssaki elektryczne, analizator parametrów krytycznych, aparat rtg z ramieniem C i torem wizyjnym, aparat usg, systemy do ogrzewania pacjentów dla dorosłych i dzieci, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, videobronchofiberoskop z myjnią, videolaryngofiberoskop, videogastrofiberoskop z torem wizyjnym, laparoskop, aparat ekg, kardiotokograf, kardiomonitor, koncentratory tlenu, pulsoksymetry, system opasek do znieczulenia odcinkowego, laryngoskopy, zestaw do trudnej intubacji, osprzęt chirurgiczny i inny drobny sprzęt medyczny. Ponadto zakupiono dodatkowe wyposażenie oddziału: szafy, taborety, krzesła, meble do gabinetu lekarskiego, sofy itp., oraz sprzęt komputerowy i RTV, AGD. Dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania dokonano wymiany bram segmentowych na podjeździe do SOR, zakupiono szlaban oraz garaże dla karetek pogotowia. Powyższe działania pozwoliły na kompleksowe wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Celem projektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie było stworzenie w jednym miejscu możliwe najlepszych warunków do ratowania życia pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Działania podejmowane w ramach projektu, służące realizacji wyżej wymienionego celu, polegały na przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury poprzez wykonanie prac budowlano-modernizacyjnych w pomieszczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego, ratującego życie.
Realizacja projektu Szpitala przyniesie długoterminowe korzyści dla pacjentów w postaci zmniejszenia liczby zgonów z powodu nagłych stanów zagrożenia życia, w wyniku wypadków komunikacyjnych, urazów, katastrof naturalnych, budowlanych, pożarów, a także w dłuższej perspektywie czasowej - obniżenie liczby skutków powikłań powstających w wyniku wypadków komunikacyjnych, urazów, katastrof naturalnych, budowlanych, pożarów, a z tym z kolei wiąże się szybszy powrót do aktywności zawodowej osób poszkodowanych.
Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie

WARTOŚĆ ZADANIA:

Całkowita wartość Projektu: 1 138 551,63 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 953 665,40 PLN
Wkład UE: 810 615,57 PLN
Udział Województwa Mazowieckiego: 327 936,06 PLN
OKRES REALIZACJI: 2010 - 2012 r.Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie realizuje Projekt pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie”, w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działania 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, na podstawie umowy nr UDA-POIS.12.01.00-00-010/10-00 z dnia 21.12.2011 r. zawartej z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.
Projekt jest współfinansowany przez budżet Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 3/NW-I-I/D/12 z dnia 07.03.2012 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

W ramach projektu realizowana jest budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie na bazie istniejącego w parku szpitalnym miejsca do startów i lądowań śmigłowców ratunkowych. Całkowita wartość Projektu: 1 138 551,63 PLN Wydatki kwalifikowalne: 953 665,40 PLN Wkład UE: 810 615,57 PLN Udział Województwa Mazowieckiego: 327 936,06 PLN. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rejestracyjnej dla lądowiska;
 2. Roboty budowlane;
 3. Nadzór autorski i inwestorski
 4. Promocja Projektu.


W zakres projektu lądowiska wchodzą następujące elementy:

 • pole wzlotów – strefa podejścia końcowego i startu,
 • strefa przyziemienia i wzlotu,
 • droga dojazdowa wraz z wymianą bramy wjazdowej
 • odwodnienie terenu
 • oświetlenie lądowiska
 • wyposażenie lądowiska
 • oznakowanie lądowiska
 • przebudowa rampy wejściowej wraz z wymianą drzwi wejściowych.Celem projektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest zwiększenie efektywności i skuteczności udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia poprzez poprawę infrastruktury technicznej lądowiska służącego dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie m.in. obniżenie śmiertelności oraz niepełnosprawności, głównie z powodu wypadków drogowych, katastrof, pożarów oraz zachowanie zasady „złotej godziny”, tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia szpitalnego, co znacznie wpłynie na zmniejszenie poziomu powikłań powstających w wyniku zdarzeń nagłych oraz szybszy powrót poszkodowanych do aktywności zawodowej.