Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Ogłoszenia

o konkursie ofert Nr KO16/2017
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
działając na podstawie art. 46 w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej tj. Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.


OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez:

LEKARZY :
1. w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym z podległymi Poradniami , Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego.

Niniejszy konkurs ofert skierowany jest do osób nie zatrudnionych na umowę o pracę w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie z chwilą podpisania umowy cywilno – prawnej. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie po rozstrzygnięciu konkursu na okres od dnia 01.12.2017r. do 31.12.2018 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych, tel. 023 67 30 469 oraz na stronie internetowej Szpitala - www.szpitalciechanow.com.pl.

Składanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w terminach:

• Składanie ofert - do 27.11.2017 r. do godz. 11.00 Kancelaria Szpitala

• Otwarcie ofert - 27.11.2017 r. godz. 12.00 Sala Seminaryjna Szpitala

• Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 30.11.2017 r. godz. 15.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub wybranego zakresu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyn

Załączniki:
  1. Ogłoszenie.
  2. Specyfikacja.
  3. Oferta.
  4. Umowa Ratownictwo.
  5. Umowa Ginekologia.