Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Ogłoszenia

o konkursie ofert Nr KO18/2017
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
działając na podstawie art. 46 w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej tj. Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.


OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez:

LEKARZY :
1. w oddziałach: Kardiologicznym

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z podległą poradnią,

Chirurgii Dziecięcej z podległymi poradniami,

pododdziale Urologicznym z podległą poradnią,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej z podległymi poradniami, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakaźnym z podległymi poradniami, Hospicjum stacjonarnym i domowym, Dziecięcym, Położniczo – Ginekologicznym z podległymi poradniami, Onkologiczno – Hematologicznym z podległymi poradniami oraz w zakresie chemioterapii, Laryngologicznym z podległą poradnią, Nefrologicznym, Neonatologicznym z podległą poradnią, Psychiatrycznym z podległymi poradniami, Oddziale Okulistycznym z podległymi poradniami; Oddziale Neurologicznym z podległą poradnią
2. neurochirurgów i ortopedów pod nadzorem profesorskim stanowiących wyodrębnioną grupę (np. spółka prawa handlowego – sp. partnerska), do kompleksowej obsługi w zakresie neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa, międzyoddziałowe konsultacje neurochirurgiczne, szkolenie w instytucjach zewnętrznych 2 lekarzy wskazanych przez Udzielającego zamówienia w zakresie zabiegów neurochirurgicznych i chirurgii kręgosłupa, świadczenia neurochirurgiczne w Poradni Neurochirurgicznej;

3. Specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego;

4. Pracowni Hemodynamicznej;

5. Pracowni Elektrofizjologii;

6. Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej;

7. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;

8. Zakładzie Patomorfologii;

9. Poradni Zdrowia Psychicznego;

10. Poradni Reumatologicznej

11. Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy;

12. Poradni Kardiologicznej dla Dzieci

13. W zakresie wykonywania i opisów EEG dla dzieci, oraz konsultacje neurologiczne dla noworodków

PIELĘGNIARKI w:

1. specjalistycznym i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego

2. Bloku Operacyjnym

3. Pracowni Hemodynamicznej

4. nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w:

1. specjalistycznym i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego

TECHNIKÓW RTG w:

1. Pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej

2. Pracowni Hemodynamicznej

PSYCHOLOGÓW w:

1. Hospicjum stacjonarnym i domowym, Oddziale Onkologiczno - Hematologicznym, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej

PSYCHOTERAPEUTÓW w :

1. Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej.


Niniejszy konkurs ofert skierowany jest do osób nie zatrudnionych na umowę o pracę w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie z chwilą podpisania umowy cywilno – prawnej. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie po rozstrzygnięciu konkursu na okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych, tel. 023 67 30 469 oraz na stronie internetowej Szpitala - www.szpitalciechanow.com.pl.

Składanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w terminach:

• Składanie ofert - do 06.12.2017 r. do godz. 11.00 Kancelaria Szpitala

• Otwarcie ofert - 06.12.2017 r. godz. 12.00 Sala Seminaryjna Szpitala

• Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 28.12.2017 r. godz. 15.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub wybranego zakresu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyn

Załączniki:
 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja.
 3. Oferta.
 4. Umowa Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego .
 5. Umowa psychoterapeuta.
 6. Blok operacyjny .
 7. Umowa pielegniarki Pracownia Hemodynamiki.
 8. Umowa ratownik medyczny pielegniarki S-Pi.
 9. Umowa technik RTG .
 10. Umowa Hemodynamika.
 11. Umowa NPL.
 12. Umowa OAiIT .
 13. Umowa oddziały zabiegowe .
 14. Umowa oddziały zachowawcze.
 15. Umowa Poradnie.
 16. Umowa psycholog.
 17. Umowa Sor.