Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Przyjęcie do Szpitala
Hospitalizacja
Szpital Przyjazny Dziecku
Formularze do pobrania
Karta Praw Pacjenta
Opieka duszpasterska
Catering
Szpital Przyjazny Kombatantom
Punkty handlowe
Biblioteka
Zasady korzystania z parkingu

ABC Pacjenta

Zasady korzystania z parkingu

Zarządzenie nr 60
Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z dnia 20.12.2012r.
Regulamin w sprawie organizacji wjazdów/wyjazdów na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie


 1. Postanowienia ogólne:
 2. 1.1 Parking czynny jest całodobowo.
  1.2 Opłaty za wjazd na teren szpitala pobierane są w godzinach od 6:00 do 22:00.
  1.3 Parking ma status parkingu płatnego, nie strzeżonego.
  1.4 Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
  znajdujących się na terenie parkingu pojazdów oraz rzeczy w nich pozostawionych.
  1.5 Na terenie szpitala obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.
  1.6 Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  1.7 Obsługa stanowiska parkingowego zobowiązana jest do noszenia
  w widocznym miejscu imiennego identyfikatora.

 3. Czas parkowania:
 4. 2.1 Osoby, które wjechały na teren szpitala zobowiązane są do uiszczenia
  opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 60 z dnia 20.12.2012r.
  2.2 Czas postoju liczony jest od chwili wjazdu i pobrania bilet wjazdowego
  do momentu rozliczenia biletu u pracownika parkingowego.
  2.3 Za postój poniżej 20 minut od chwili wjazdu opłata nie jest pobierana.

 5. Uprawnienia SSzW.:
 6. 3.1 Odmawia się wpuszczenia na teren szpitala pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny.
  3.2 Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy i powodujące zagrożenie bezpieczeństwa
  będą usuwane terenu szpitala, a kosztami związanymi z usunięciem pojazdu obciążony zostanie jego właściciel.
  3.3 Na terenie zabronione jest dokonywanie napraw, tankowanie paliwa, wymiana
  płynów oraz mycie pojazdów.
  3.4 Abonentom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu zostaną odebrane karty
  abonamentowe a pojazd zostanie odholowany przez uprawnione służby.
  3.5 Abonenci posiadający karty w przypadku zaprzestania korzystania z wjazdu
  zobowiązani są niezwłocznie do ich zwrotu do Działu Administracji.

 7. Obowiązki klientów:
 8. 4.1 Wjeżdżając na teren szpitala należy obowiązkowo:
  - zatrzymać się przy automacie biletowym,
  - uruchomić zaporę przez pobranie biletu lub zbliżenie karty do czytnika
  4.2 Zabroniony jest jednoczesny przejazd dwóch pojazdów przez otwartą bramkę
  gdyż grozi to uszkodzeniem urządzeń systemu parkingowego i pojazdu. Zapory zamykają się samoczynnie po każdym przejeździe pojazdu.
  4.3 Parkować pojazdy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
  4.4 Nie stwarzać jakichkolwiek utrudnień dla innych pojazdów.
  4.5 Nie wolno pozostawiać pojazdów z włączonym silnikiem i
  nieodpowiednio zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem lub stoczeniem z miejsca parkingowego.
  4.6 Stosować się do poleceń obsługi parkingu
  4.7 Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo zatrzymać się przy
  okienku pracownika parkingowego w celu uiszczenia opłaty i otrzymania paragonu lub otworzyć zaporę posiadaną kartą parkingową.

 9. Postanowienia końcowe:
 10. 5.1 Wjazd na teren szpitala jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5.2 Wszelkiego rodzaju reklamacje należy składać na piśmie do Dyrekcji
  Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Zarządzenie nr 60
Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z dnia 20.12.2012r.
w sprawie odpłatności za wjazd i parkowanie na terenie szpitala


Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz 654 póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie organizuje płatny, całodobowy, niestrzeżony parking samochodowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

§ 2
Parking obejmuje 291 stanowisk na terenie szpitala:

Lp.

Ilość miejsc

Usytuowanie miejsca parkingowego

1

123

przed budynkiem przychodni specjalistycznej w tym 3 stanowiska służbowe

2

5

przed budynkiem przychodni specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych

3

36

za bramą główną szpitala (lewa strona wzdłuż ogrodzenia)

4

7

visa vis pralnia

5

15

wzdłuż budynku pralni

6

10

przed budynkiem warsztatów

7

16

tył budynku kuchni

8

4

przed zjazdem do o/ Nefrologicznego

9

19

przy budynku o/ Płucnego (w tym 11 miejsc szczyt budynku)

10

11

za budynkiem warsztatów

11

10

przy budynku O/ Zakaźnego

12

8

za budynkiem O/ Zakaźnego

13

32

od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego§ 3
Do pobierania opłat za wjazd na teren szpitala oraz parkowanie pojazdów, pilnowanie porządku i prawidłowego funkcjonowania parkingu organizuje się stanowisko obsługi parkingu.

§ 4

2. Za wjazd i prakowanie na terenie szpitala wprowadza się następujące odpłatności:

Lp.

Kwota do zapłaty

Rodzaj należności do zapłaty

1

2 złote

za każdą rozpoczętą godzinę

opłata za wjazd na teren szpitala

za wjazd poniżej 20 minut opłata nie jest pobierana

2

10 złotych

za  miesiąc kalendarzowy

pracownicy szpitala, w tym posiadający garaże na terenie posesji

3

30 złotych
za miesiąc kalendarzowy

najemcy , dzierżawcy

 

4

10 złotych
za każdą dobę pobytu liczoną od godziny wjazdu

pacjenci hospitalizowani

 

5

10 złotych
opłata ryczałtowa

osoby, które wjechały na teren parkingu przed godziną 6:00
i opuszczają parking bez ważnego biletu

6

25 złotych

opłata karna za brak ważnego biletu lub w przypadku
jego zagubienia

7

50 złotych

opłata za zgubienie lub uszkodzenie karty abonamentowej

Z opłaty za wjazd i parkowanie na terenie zwolnione są pojazdy: uprzywilejowane, osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową, goście zaproszeni przez Dyrekcję, zaopatrzenie dostarczające towary na podstawie podpisanej umowy, odbiorcy odpadów na podstawie umowy, pojazdy osób dializowanych na podstawie umowy ze szpitalem.

§ 5
Poświadczenie biletu parkingowego zwalniającego z opłaty odbywa się w Sekretariacie Dyrekcji - w przypadku zaproszonych gości, u kierownika danej komórki organizacyjnej, która pilotuje umowę. Poświadczone bilety muszą być opisane: numer umowy, czego dotyczy i podpisane pieczątką imienną.

§ 6
Szczegółowe zasady funkcjonowania parkingu określa regulamin, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7
Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia ustalam Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

§ 8
Traci moc Zarządzenie nr 44 Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z dnia 02.07.2012r.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.Aneks Nr 1 do Zarządzenia nr 60/ 2012
Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
z dnia 20.12.2012r.
w sprawie odpłatności za wjazd i parkowanie na terenie szpitala


Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz. 654 póź. zm.) zarządzam co następuje:

 1. ulega w § 4
 2. Z opłat za wjazd i parkowanie na terenie zwolnione są pojazdy: uprzywilejowane, osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową, honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, kombatanci na podstawie legitymacji, goście zaproszeni przez Dyrekcję, zaopatrzenie dostarczające towary na podstawie podpisanej umowy, odbiorcy odpadów na podstawie umowy, pojazdy osób dializowanych na podstawie umowy ze szpitalem.
 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.