Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

dla rozwoju Mazowsza

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zrealizował Projekt pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24 marca 2010 r. została zawarta umowa nr RPMA.07.01.00-14-059/08-00 o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.1. „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 6 788 518,76 PLN
Wydatki kwalifikowane: 6 561 973,65 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 5 577 677,57 PLN
Okres realizacji: 2010-2012

Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji w stosunku do dużych miast i stworzenie warunków dla prowadzenia i rozszerzenia gamy zabiegów rehabilitacyjnych poprzez modernizację pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji budynku przy ul. Okrzei. Powierzchnia objęta modernizacją wynosi: piwnica – 327,71 m2, parter – 1006,40 m2, piętro – 500,49 m2, dach - 1195 m2, elewacja z odwodnieniem – 1875,5 m2, schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie m.in. zapewnienie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego, zwiększenie szansy na integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie w celu dostosowania ich do wymagań prawnych i standardów unijnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

STAN REALIZACJI INWESTYCJI

 1. Zawarcie umowy nr RPMA.07.01.00-14-059/08-00 na dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 24 marca 2010 r.
 2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 23 marca 2010 r.
 3. Podpisanie umowy nr 02/NW.I.I/D/10 o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu z budżetu Województwa Mazowieckiego - 24 maja 2010 r.
 4. Zawarcie aneksu nr RPMA.07.01.00-14-059/08-01 do umowy na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 24 maja 2010 r.
 5. Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Wandachowicz - Kashyna Architekci Sp. P., ul. Rubież 46C5/102, 61-612 Poznań - 25 maja 2010 r.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 31 sierpnia 2010 r.
 7. Ogłoszenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach projektu – 22 października 2010 r.
 8. Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 29 października 2010 r.
 9. Zawarcie aneksu nr 1/2010 do umowy nr 02/NW.I.I/D/10 z Województwem Mazowieckim – 29 października 2010 r.
 10. Uzyskanie pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 676/10 – 16 listopada 2010 r.
 11. Uprawomocnienie pozwolenia na budowę – 01 grudnia 2010 r.
 12. Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych – LB Sp. z o.o., ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn – 30 grudnia 2010 r.
 13. Podpisanie umowy na nadzór inwestorski – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów – 30 grudnia 2010 r.
 14. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych – 04 stycznia 2011 r.
 15. Zawarcie aneksu nr RPMA.07.01.00-14-059/08-02 do umowy na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 9 marca 2011 r.
 16. Podpisanie aneksu nr 2/2011 do umowy nr 02/NW.I.I/D/10 z Województwem Mazowieckim – 23 marca 2011 r.
 17. Odstąpienie od umowy z wykonawcą robót budowlanych – 9 listopada 2011 r.
 18. Zawarcie aneksu nr 3/2011 do umowy nr 02/NW.I.I/D/10 z Województwem Mazowieckim – 9 grudnia 2011 r.
 19. Podpisanie aneksu nr RPMA.07.01.00-14-059/08-03 do umowy na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 13 grudnia 2011 r.
 20. Zawarcie aneksu nr 4/2012 do umowy nr 02/NW.I.I/D/10 z Województwem Mazowieckim – 16 stycznia 2012 r.
 21. Ogłoszenie procedury przetargowej na dokończenie modernizacji budynku przy ul. Okrzei – 26 stycznia 2012 r.
 22. Zawarcie umowy z nowym wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Budo-Land Z.A. Guzik, P. Krupiński, E. Perkowska S.J., ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów – 14 marca 2012 r.
 23. Przekazanie placu budowy nowemu wykonawcy – 15 marca 2012 r.
 24. Kontynuacja robót budowlanych.
 25. Podpisanie aneksu nr RPMA.07.01.00-14-059/08-04 do umowy na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 23 kwietnia 2012 r.
 26. Zawarcie aneksu nr 5/2012 do umowy nr 02/NW.I.I/D/10 z Województwem Mazowieckim – 19 czerwca 2012 r.
 27. Zakończenie realizacji robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego - 30 listopada 2012 r.
 28. Zawarcie aneksu nr RPMA.07.01.00-14-059/08-05 do umowy na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 1 luty 2013 r.