Pobyt
Szczegółowe informacje dotyczące topografii i funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez Pielęgniarkę Oddziałową.

ZALECENIA OGÓLNOPORZĄDKOWE:

 • pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i szpitala,
 • w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w sali chorych,
 • należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
 • należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
 • nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu,
 • należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600
 • należy szanować własność szpitala oraz innych pacjentów,
 • nie wolno manipulować aparatura medyczna, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi,
 • nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.

Godziny posiłków
Posiłki wydawane są i spożywane w salach chorych lub pomieszczeniach do tego wyznaczonych.
Godziny posiłków:

śniadania: 

7.45- 9.30

obiad: 

11.45-13.30

kolacja: 

17.00-18.30

System diet

I. Dieta podstawowa

II. Dieta łatwostrawna

III. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu

IV. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

V. Dieta papkowata

VI. Dieta płynna

VII. Dieta płynna wzmocniona

VIII. Dieta ubogoenergetyczna

IX. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych

X. Dieta bogatobiałkowa

XI. Dieta bogatoresztkowa

XII. Dieta niskobiałkowa

XIII. Diety eliminujące składniki nietolerowane przez organizm

Ciężko chorzy karmieni są przez personel.

 

Regulamin Odwiedzających

 1. W godzinach od 21.00 do 7.00 w celu zapewnienia pacjentom prawda do wypoczynku i spokojnego snu nie zaleca się odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać w Oddziale, tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 2. W celu nie zakłócania pracy zespoły terapeutycznego zaleca się odwiedziny w godzinach od 12.00 do 18.00.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zalecamy, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 7, natomiast odwiedziny dzieci do lat 12 odbywają się pod opieką osób dorosłych.
 4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.
 5. W czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywanie zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające powinny opuścić salę.
 6. Odwiedzający winni zachować spokój i być uprzejmi wobec pacjentów, innych odwiedzających i personelu.
 7. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzane okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku do:
  a) pacjenta izolowanego,
  b) oddziału szpitala,
  c) wszystkich oddziałów szpitala.
 9. W Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii oraz Salach Intensywnej Opieki Medycznej:
  a) odwiedziny odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego,
  b) zaleca się odwiedzanie chorych przez dwie osoby jednorazowo,
  c) nie zaleca się aby dziecko do 12 roku życia odwiedzały pacjenta.
 10. Pacjentów przebywających w izolatkach można odwiedzać po spełnieniu następujących warunków:
  a) uzyskaniu zgody od Ordynatora lub lekarza dyżurnego,
  b) pojedynczo, po uprzednim zgłoszeniu się do pielęgniarki oddziału, która wskaże metody zabezpieczenia przed zakażeniem,
  c) przestrzegając bezwzględnie zaleceń personelu medycznego,
  d) przed i po wyjściu z izolatki należy umyć i zdezynfekować ręce,
  e) nie zaleca się aby dzieci do 12 roku życia odwiedzały pacjenta.
 11. Rodzic (lub opiekun) dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki i przebywania z dzieckiem całodobowo na Oddziale.
 12. Personel Oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzających, jeśli nie stosują się do regulaminu a nawet prosić o opuszczenie Oddziału. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu o pomoc może być proszona Policja.
 13. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie lub pod nadzorem pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresy pielęgnacji.
 14. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać się do „Księgi skarg i zażaleń” znajdującej się w Oddziale.

 

Regulamin opieki nad pacjentem sprawowanej przez osoby bliskie

Pacjent w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, jak również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie lub inne wskazane, dlatego też krewni lub opiekunowie na życzenie pacjenta mogą uczestniczyć w opiece nad nim.

Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta, ułatwia adaptację w środowisku szpitalnym, pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb pacjenta w nowych warunkach. Włączenie rodziny w opiekę powinno być możliwie najszersze, lecz nie obciążające innych pacjentów. Ordynator/Koordynator, lekarz prowadzący, bądź inny upoważniony przez Ordynatora/Koordynatora pracownik powinien określić zakres opieki jaką może świadczyć rodzina i bliscy pacjenta.

Udział osoby bliskiej w opiece nad chorym nie może utrudniać czynności diagnostyczno-leczniczych.

Przez opiekę pielęgnacyjną zaspakajaną przez osoby bliskie nad Pacjentem na oddziałach rozumiemy:

 • toaletę ciała (obcinanie paznokci, golenie, zmiana pampersa, czesanie),
 • karmienie – z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem, ściśle według określonej przez Ordynatora/Koordynatora, bądź lekarza prowadzącego diety,
 • zmianę pozycji ułożenia ciała (odwracanie na boki),
 • toaletę p.odleżynową (oklepywanie),
 • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem (spacerowanie po korytarzu, sadzanie w łóżku).
 • rozmowa i wsparcie psychiczne

W oddziałach i na odcinkach intensywnej opieki medycznej pielęgnacja pacjenta przez osoby bliskie odbywa się tylko i wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z pielęgniarką dyżurną danego oddziału.

W przypadku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, opieka osoby bliskiej dotyczy również towarzyszenia przy porodzie.

W przypadku Oddziału Neonatologicznego, zakres opieki osoby bliskiej odbywa się pod nadzorem pracowników szpitala. Pomoc osoby bliskiej w pielęgnacji noworodka może obejmować:

 • pomoc matce w karmieniu piersią
 • przewijanie noworodka.

W przypadku oddziałów, w których hospitalizowane są dzieci, opiekujące się nim osoby bliskie powinny:

 • ze względów epidemiologicznych oraz w trosce o komfort i bezpieczeństwo innych pacjentów ograniczyć do niezbędnego minimum rzeczy przynoszone z domu (np. zabawki do maksymalnie dwóch najlepiej nie wydających dźwięków, pościel, ubranka itp.),,
 • starać się przebywać z dzieckiem w wyznaczonej sali pobytu dziecka (ograniczy to przenoszenie infekcji – zakażeń między dziećmi oraz umożliwi utrzymanie wymaganej czystości w oddziale),
 • zadbać, aby z dzieckiem jednoczasowo przebywała tylko jedna osoba bliska,
 • zadbać, aby posiłki były zjadane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu,
 • pozostawić okrycie wierzchnie w szatni ogólnej szpitala.

Zabronione jest osobom bliskim siadanie i leżenie na łóżku pacjenta/dziecka.

 

Wypis
Wypis ze szpitala następuje :

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną pobytu w oddziale