12 Maja – Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki
   8 Maja – Dzień Położnej

            Gdy decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN ogłoszono rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej,  inaczej miało wyglądać wzmacnianie pozycji zawodu w społeczeństwie. Plany dotyczące organizacji odczytów, konferencji, sympozjów, spotkań środowisk zrzeszających pielęgniarki i położne  zostały brutalnie zweryfikowane przez pandemię. Zagrożenie epidemiologiczne postawiło całą grupę zawodową przed poważnym egzaminem z dojrzałości zawodowej. Słowa profesjonalizm, odpowiedzialność i poświęcenie się opiece nad pacjentem dotknęły istoty pielęgniarstwa.

            Florence Nightingale, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, dostrzegła że u podstaw pielęgniarstwa leżą procedury epidemiologiczne. 200 rocznica jej urodzin jest dobrą okazją do przypomnienia o konieczności dbania o czystość środowiska w którym przebywa pacjent  i przestrzegania zasad higieny osobistej. Elementy te, odgrywają istotną rolę również  podczas pandemii w XXI wieku.

            Obecnie, w najbliższym otoczeniu, również obserwujemy postawy godne naśladowania. Ciechanowski Szpital zatrudnia pielęgniarki, dla których praca na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem jest zaszczytem. Potwierdza to, że pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazło się polskie i światowe pielęgniarstwo, człowieczeństwo nadal jest wartością nadrzędną.

Życzymy Państwu nie tylko od święta:

aby, w każdym dniu odkrywali Państwo na nowo sens pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza i położnej,

aby, powołanie, które towarzyszyło Państwu podczas wyboru drogi zawodowej dawało satysfakcję i umacniało poczucie własnej wartości,

aby, nie opuszczało Państwa nigdy zdrowie i osobiste szczęście.

 

                            Agnieszka Kadecka                                                                                     Andrzej Kamasa

              Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa                                                                        Dyrektor 

                          SSzW w Ciechanowie                                                                                  SSzW w Ciechanowie

                        

 

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie Projektu "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI "Jakość życia" Działania 6.1.  "infrastruktura ochrony zdrowia"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

otrzyma  dotację w wysokości 11 998 800 złotych.

W ramach realizacji Projektu w nowoczesny sprzęt wyposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Hemodynamiczna.

 

 

 

 

Projekt  Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.