Z okazji, przypadającego 7 kwietnia, ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA,

życzę wszystkim, w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa,  

wzajemnej życzliwości i odpowiedzialności w walce o nasze zdrowie i życie.

 

Tylko wspólny wysiłek całego społeczeństwa może powstrzymać rozwój epidemii.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wprowadzonych zasad postępowania.

Tylko izolacja jest w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

To trudny czas, w którym wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością. Od naszej samodyscypliny zależy życie i zdrowie nasze oraz naszych bliskich.

Zostańmy w domach. Wszystkie rodzinne spotkania, przełóżmy na inny termin.  Bądźmy w kontakcie telefonicznym z rodziną i przyjaciółmi.

Wykorzystajmy ten czas na czytanie książek, słuchanie muzyki, rozwijanie naszych zainteresowań. 

To dobry moment na rodzinne wspomnienia, ale też na marzenia i snucie planów na przyszłość, bo przecież czas epidemii minie i wszyscy wrócimy do swojego dawnego życia.

 

Bardzo dziękuję pracownikom Ciechanowskiego Szpitala  za zaangażowanie, odpowiedzialność i poświęcenie, z którym każdego dnia pochylają się nad  chorymi.

Wiem, że przed nami kilka bardzo trudnych tygodni, ale wierzę, że wyjdziemy z nich zwycięsko.

 

Życzę wszystkim tego  co najcenniejsze – zdrowia, bo bez zdrowia wszystko traci sens.

 

 

                                                                      Andrzej Kamasa

                                                                       Dyrektor

                                                                        Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

                                                                        w Ciechanowie

                             

 

                                                                   

 

Szanowni Państwo!

Jako Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie pomocy Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie w walce z pandemią SARS-CoV-19.

Od ponad trzech tygodni, nasz Szpital, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego jest na Północnym Mazowszu na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Staramy się profesjonalnie zabezpieczać potrzeby zdrowotne 500 tysięcznej populacji mieszkańców naszego regionu. Równocześnie, podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić personelowi medycznemu, który w tych dniach jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo zarażenia COVID -19, bezpieczne warunki pracy. Zakup  specjalistycznych, indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych generuje ogromne koszty, np. tylko w ostatnim czasie kosztowało to Szpital ok 1,2 mln zł. Zamówione zostały kolejne respiratory, gdzie każda sztuka to koszt nawet ok. 90 tys. zł.

W związku z niespodziewanym wzrostem kosztów działalności medycznej, oraz bezwzględną koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń medycznych w niezwykle trudnej rzeczywistości pandemii wirusa SARS-CoV-2, musimy poszukiwać nowych możliwości wsparcia i pomocy dla funkcjonowania naszego Szpitala,  aby zapewnić pacjentom wysoki poziom opieki medycznej. Nie znamy dzisiaj skali epidemii, lecz musimy przygotowywać się na najgorsze scenariusze.

Dlatego ośmielam się prosić  Państwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Szpitala w Ciechanowie, liczy się każda złotówka i każdy dobry gest.

Pragnę także poinformować, że w dniu 31 marca 2020r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, gdzie w art. 6 przewidziana została zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 4 dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) i możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz takich jednostek jak Szpital w Ciechanowie. Dodatkowo w przypadku darowizn uczynionych do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny, zaś w razie darowizny dokonanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, darowizny dokonane od czerwca do końca września br. – odliczenie 100% ich wartości. Darowizny pieniężne muszą być potwierdzone przelewem, a rzeczowe dokumentem. Przedmiot darowizny Szpital musi spożytkować wyłącznie na przeciwdziałanie COVID-19.

Bliższych informacji o formie wsparcia, ewentualnych potrzebach rzeczowych udziela Pełnomocnik ds.Zarządzania Jakością tel. 23 673 05 15 .

 

z wyrazami szacunku

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

 

 

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu ……..2020 roku w Ciechanowie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ………………………….. – ………………... ……………

 

zwanym w treści umowy „DARCZYŃCĄ”,

a

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, NIP 5661019200, REGON 000311622, reprezentowanym przez:

 

Andrzeja Kamasę – Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

 

zwanym w treści umowy „OBDAROWANYM”

strony zgodnie postanowiły, co następuje:

 

  1. Darczyńca zobowiązuje się przekazać na rzecz Obdarowanego kwotę w wysokości …………………………… zł (słownie: …………………….. złotych) tytułem darowizny z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
  2. Obdarowany oświadcza, że przyjmuje w/w kwotę.
  3. Obdarowany zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną kwotę na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z w/w ustawą.
  4. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Obdarowanemu na rachunek bankowy nr 09 1020 1592 0000 2102 0181 0563 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
  5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Niniejsza umowa nie stanowi żadnego zobowiązania do zakupu miedzy stronami jakichkolwiek usług, towarów nie objętych darowizną.
  7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

                                                                                                   ……………………………………                                                                  ……………………………………

                                                                                                           Obdarowany                                                                                        Darczyńca