Szanowni Państwo!

Jako Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie pomocy Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie w walce z pandemią SARS-CoV-19.

Od ponad trzech tygodni, nasz Szpital, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego jest na Północnym Mazowszu na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Staramy się profesjonalnie zabezpieczać potrzeby zdrowotne 500 tysięcznej populacji mieszkańców naszego regionu. Równocześnie, podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić personelowi medycznemu, który w tych dniach jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo zarażenia COVID -19, bezpieczne warunki pracy. Zakup  specjalistycznych, indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych generuje ogromne koszty, np. tylko w ostatnim czasie kosztowało to Szpital ok 1,2 mln zł. Zamówione zostały kolejne respiratory, gdzie każda sztuka to koszt nawet ok. 90 tys. zł.

W związku z niespodziewanym wzrostem kosztów działalności medycznej, oraz bezwzględną koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń medycznych w niezwykle trudnej rzeczywistości pandemii wirusa SARS-CoV-2, musimy poszukiwać nowych możliwości wsparcia i pomocy dla funkcjonowania naszego Szpitala,  aby zapewnić pacjentom wysoki poziom opieki medycznej. Nie znamy dzisiaj skali epidemii, lecz musimy przygotowywać się na najgorsze scenariusze.

Dlatego ośmielam się prosić  Państwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Szpitala w Ciechanowie, liczy się każda złotówka i każdy dobry gest.

Pragnę także poinformować, że w dniu 31 marca 2020r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, gdzie w art. 6 przewidziana została zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 4 dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) i możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz takich jednostek jak Szpital w Ciechanowie. Dodatkowo w przypadku darowizn uczynionych do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny, zaś w razie darowizny dokonanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, darowizny dokonane od czerwca do końca września br. – odliczenie 100% ich wartości. Darowizny pieniężne muszą być potwierdzone przelewem, a rzeczowe dokumentem. Przedmiot darowizny Szpital musi spożytkować wyłącznie na przeciwdziałanie COVID-19.

Bliższych informacji o formie wsparcia, ewentualnych potrzebach rzeczowych udziela Pełnomocnik ds.Zarządzania Jakością tel. 23 673 05 15 .

 

z wyrazami szacunku

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

 

 

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu ……..2020 roku w Ciechanowie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ………………………….. – ………………... ……………

 

zwanym w treści umowy „DARCZYŃCĄ”,

a

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, NIP 5661019200, REGON 000311622, reprezentowanym przez:

 

Andrzeja Kamasę – Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

 

zwanym w treści umowy „OBDAROWANYM”

strony zgodnie postanowiły, co następuje:

 

  1. Darczyńca zobowiązuje się przekazać na rzecz Obdarowanego kwotę w wysokości …………………………… zł (słownie: …………………….. złotych) tytułem darowizny z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
  2. Obdarowany oświadcza, że przyjmuje w/w kwotę.
  3. Obdarowany zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną kwotę na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z w/w ustawą.
  4. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Obdarowanemu na rachunek bankowy nr 09 1020 1592 0000 2102 0181 0563 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
  5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Niniejsza umowa nie stanowi żadnego zobowiązania do zakupu miedzy stronami jakichkolwiek usług, towarów nie objętych darowizną.
  7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

                                                                                                   ……………………………………                                                                  ……………………………………

                                                                                                           Obdarowany                                                                                        Darczyńca

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w SSzW w Ciechanowie nie mogą odbywać się porody rodzinne. Obowiązuje zakaz odwiedzin, również w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym.

            Pomimo trudnej sytuacji kobiety mogą przygotować się do pobytu w szpitalu. Poprzez telefony komórkowe mają możliwość stałego kontaktu ze swoimi najbliższymi. Należy przygotować się na co najmniej 3-dniowy pobyt  w oddziale. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dostarczenia brakujących rzeczy. W torbie do porodu powinny się znaleźć:

  1. Dla matki

- dokumenty (dowód osobisty, karta przebiegu ciąży, grupa krwi, wynik badania GBS, pozostała dokumentacja medyczna)

- 3 koszule do karmienia

- kapcie, klapki pod prysznic

- szlafrok, skarpety

- ręczniki, przybory toaletowe, kosmetyki

- podkłady poporodowe na łóżko 60cm X 90 cm (2 opakowania)

- podpaski poporodowe (3 opakowania)

- majtki bawełniane lub jednorazowe siateczkowe

- biustonosz do karmienia (min. 2 sztuki)

- wkładki laktacyjne

- woda mineralna niegazowana 1,5 l (min. 4 butelki)

- talerz, kubek, sztućce

- papier toaletowy, ręcznik papierowy

 

  1. Dla dziecka

- ubranka (6 zmian)

- pampersy (1-2 paczki)

- czapeczka, skarpetki, rękawiczki niedrapki

- chusteczki nawilżane (2 opakowania)

- pieluchy tetrowe ( 5 sztuk)

- rożek, kocyk.

            Zgłaszając się do szpitala pacjentka przechodzi przez pierwszy Triage – Punkt Wstępnej Segregacji Pacjentów znajdujący się przed SOR, gdzie następuje pomiar temperatury oraz przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny. Z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie się do wstępnej segregacji,  pacjentka udaje się do głównego wejścia szpitala. Osoba tam dyżurująca powiadamia telefonicznie personel Oddziału Położniczo-Ginekologicznego o zgłoszeniu się pacjentki do przyjęcia w oddział, po którą schodzi położna dyżurująca w Izbie Przyjęć, funkcjonującej przy Oddziale Położniczo - Ginekologicznym.

            Personel medyczny wspiera kobiety rodzące, służy pomocą i otacza opieką. Zdajemy sobie sprawę, że brak obecności bliskiej osoby podczas porodu to dla kobiety ogromny stres. W związku z tym mogą one różnie reagować na zaistniałą sytuację i nie zawsze godzić się z wdrożonymi procedurami.

            Każda kobieta znajdująca się w oddziale może liczyć na wsparcie personelu medycznego: lekarza, położnej, pielęgniarki, psychologa. Dokładamy wszelkich starań, żeby pobyt w szpitalu był dla pacjentki jak najmniej stresujący.

            Ponadto informujemy, że w obecnej trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Oddział Położniczo - Ginekologiczny zapewnia jedynie niezbędną opiekę nad kobietami ciężarnymi i rodzącymi.

 

Personel Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

 

Szanowni Państwo,

 

Koleżanki i Koledzy – pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek,

rozpoczynamy drugi tydzień pracy w szczególnych warunkach spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2. To sytuacja szczególna, z którą nie spotkaliśmy się dotąd nigdy. Wyzwanie, z którym mierzymy się nie tylko jako zwykli ludzie troszczący się o zdrowie swoje i swoich bliskich, ale także jako pracownicy. By zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, a jednocześnie zapewnić ciągłość realizacji zadań przeszliśmy na specjalny tryb pracy. Tych z Państwa, którzy mogą wykonywać swe obowiązki poza miejscem pracy, poprosiliśmy o pozostanie z domu. Wielu z nas jednak wciąż świadczy pracę na miejscu. Pandemia nie może skutkować paraliżem naszych instytucji. W szczególności nie może mieć wpływu na realizację naszych zadań związanych z zabezpieczeniem placówek ochrony zdrowia w odpowiedni sprzęt i wyposażenie. W ostatnich dniach to nasz priorytet, od którego zależy stan zdrowia mieszkańców Mazowsza. To, że maksymalnie dużo sił i środków przeznaczyliśmy na walkę z wirusem nie znaczy jednak, że zapominamy o innych zadaniach, które Państwo realizują. Stoimy przed najtrudniejszym sprawdzianem, jaki przyszło nam zdać w ciągu ostatnich 21 lat. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu, odpowiedzialności i ogromnemu poświęceniu zdamy go z doskonałym wynikiem. Nikt z nas nie wie, ile czasu przyjdzie nam pracować w zmienionych warunkach, dlatego proszę Państwa o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemną życzliwość. Jestem Państwu wdzięczny za wysiłek, który już włożyliście w pracę w tych trudnych warunkach i za ten, który przyjdzie nam wspólnie wnieść w najbliższych dniach lub tygodniach.

 

Z wyrazami szacunku

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

 

Warszawa, 23 marca 2020 roku

   O stanie zdrowia Twojego lub/i dziecka informuj lekarza, który zlecił izolację domową.W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia natychmiast wzywaj karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID i jedź do szpitala. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy. Otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz opuścić ten pokój – usta i nos osłoń maseczką (chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z gazy i tasiemek). Inni domownicy nie powinni przebywać w odległości mniejszej niż 1m. Nie wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz. Jeśli masz do wyrzucenia śmiecie to zapakuj je w plastikowy worek (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce) i wystaw za drzwi, zostaw, inny pomagający domownik wyrzuci zgodnie z niżej zamieszczoną instrukcją. Nie wchodź do innych pomieszczeń jeśli ktoś w nich przebywa. Jeśli nie mieszkasz sam - nie korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji. Jeżeli nie możesz mieć oddzielnej dla siebie łazienki/toalety to staraj się ją używać jako ostatni z domowników i myj po sobie pomieszczenie, dezynfekuj WC, myj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Nie używaj wspólnych z innymi domownikami naczyń. Korzystaj tylko z wydzielonych dla siebie oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Naczynia myj w zmywarce (minimum 60C) lub ręcznie środkiem myjącym do tłustych naczyń i płucz gorącą wodą (można je na koniec sparzyć). Po każdym zmywaniu myj ręce wodą z mydłem. Jak sprzątać mieszkanie, w którym izolowany jest jeden (dwoje chorych) a reszta jest zdrowa, - dezynfekcji (chusteczkami, sprayem) wymagają: klamki do drzwi, blaty stołowe, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe. A także : telefony, klawiatury, tablety, stoliki nocne. Po dezynfekcji nie wycieraj zdezynfekowanych powierzchni. Najlepiej rób to w gumowych rękawiczkach. Pranie ubrań, pościeli używanej przez osobę zakażoną – „wsad do pralki” powinno się pakować w rozpuszczalny worek (jeśli osiągalny, powinny być dostępne przez internet) i prać w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, używaj ubrań które można prać w temperaturze 60C. Jeśli taki worek nie jest dostępny to chory powinien pakować brudne rzeczy do worka materiałowego, pranego razem z załadowanym praniem. Worek warto powiesić na klamce pokoju w którym przebywa zakażony domownik. Po załadunku dezynfekuj z zewnątrz pralkę i jej okolicę, umyj i zdezynfekuj ręce. Nie wysyłaj prania do pralni. Wyrzucanie śmieci – zalecenia dla osoby wyrzucającej śmiecie z twojego domu/ mieszkania - załóż gumowe rękawiczki, zapakuj śmieci w worek, po zamknięciu pierwszego worka zdejmij rękawiczki , zapakuj w drugi worek, wyrzuć. Umyj i zdezynfekuj ręce.Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia, nie każdy choruje pełnoobjawowo. WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ 14 DNI OD OSTATNIEGO KONTAKTU Z OSOBĄ Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM = Nie mogą opuszczać domu, robić zakupów. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo o pomoc, osoba dostarczająca potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.